Depuis Capu Falu entre les relèvements 182° et 246°
Vers Capu a u Tozzu ; vers Monte Cervellu ; vers Bocca San Pedru ; vers Punta Licciola ; vers Punta di e Cricche ; vers Capu a a Cuccula ; vers Capu di u Vitullu ; vers Paglia Orba ; vers Capu Tafonatu